Nordiske Referanselaboratorier

Ifølge Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt dyrs helse og velferd overholdes, artikkel 33, skal medlemsstatene utpeke nasjonale referanselaboratorier på ulike områder. Det ble utarbeidet en nordisk standard, som beskriver kravene til nasjonale referanselaboratorier og mulig nordisk samarbeid på området. Standarden ble utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Næringsmiddelavdelingen under Nordisk Ministerråd i 2009.

Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 er nå blitt erstattet av (EU) 2017/625 og NMKL har derfor revidert nordisk standard-dokumentet fra 2009. Vennligst siter NMKL ved referering til det reviderte dokumentet utg. feb 2021 som er fritt tilgjengelig her:

Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021

En liste over kontaktpersoner ved nasjonale referanselaboratorier i de nordiske landene, samt informasjon om de spesifikke europeiske referanselaboratorier, oppdateres med jevne mellomrom og er tilgjengelig her:

NRL contacts in Nordic countries, updated winter 20-21 

Følgende personer er ansvarlig for å holde listen oppdatert:

Danmark Anette Schnipper, DTU Fødevareinstituttet 
Finland Päivi Kähkönen, Finnish Food Authority
Island: Ingibjörg Jónsdóttir, Icelandic Food and Veterinary Authority
Norge:   Hilde Skår Norli, Mattilsynet 
Sverige: Anna Törnkvist, Livsmedelsverket

Utskrift